Codi Ètic

Aquest document recull un codi de pràctiques i accions concretes que

les persones que ocupin càrrecs electes i de lliure designació hauran

de complir per assegurar una gestió política compromesa i propera a la

ciutadania, amb mecanismes eficaços de transparència en el finançament i

rendició de comptes democràtics i populars, i amb espais reals de participació i

decisió de la ciutadania en els afers públics.

També es plantegen diversos compromisos i mesures que tenen com a objectiu

garantir que tothom pugui dedicar el temps necessari a la gestió política i a les

funcions públiques i, alhora, acabar amb els privilegis dels quals, durant molts

anys, han gaudit bona part de la classe política, provocant un greu allunyament

vers els interessos de la ciutadania.

Aquest compromís d’ètica política parteix des de la confiança i el compromís

que aquesta candidatura manté amb les persones que ocuparan un càrrec

de responsabilitat pública, a més d’un mecanisme de suport, supervisió i

control a la seva tasca.

Les persones que ocupin càrrecs públics sota el mandat d’aquest codi d’ètica

política es comprometen també a impulsar els instruments i mecanismes

legals necessari perquè aquests principis ètics es converteixin en norma

obligatòria per tothom a l’administració municipal.

Aquest codi ètic vol ser flexible, dinàmic i concís. La candidatura treballarà en

un reglament que concreti i faci operatius els principis del codi ètic.

Els principis recollits en aquest codi ètic comprometen a totes les persones

de la candidatura que ocupin càrrecs electes, de lliure designació i gerencials,

tant de l’Ajuntament d’Olot com de les altres institucions —públiques i

semipúbliques— en què l’Ajuntament té participació financera i en els espais de

presa de decisions.

Totes aquestes persones es comprometen a:

Defensar l’aplicació de la Declaració Universal dels Drets Humans en els

àmbits social, polític i institucional de la nostra societat.

1. Democratització de la representació política, fiscalització i rendició de

comptes.

2. Finançament, transparència i gestió de les despeses.

3. Professionalització de la política, supressió de privilegis i mesures contra la

corrupció.

1. Democratització de la representació política, fiscalització i rendició de

comptes

1.1. Defensa d’allò establert en el programa polític de la candidatura i actuar

com a representants obligats a seguir les decisions preses en els mecanismes

democràtics i oberts a tota la població que fixi la candidatura, promovent la

coresponsabilitat política de tots i totes.

1.2. Fer públiques les seves agendes, per tal de fer visible amb qui es

reuneixen i els temes que es tracten. Es faran públics també els ordres del dia i

les actes de les reunions.

1.3. Facilitar tots els seus ingressos, béns i rendiments patrimonials, així com

totes aquelles dades necessàries per a la detecció de possibles conflictes

d’interessos i la elaboració d’auditories ciutadanes. Aquest compromís

s’estendrà en els 3 anys següents a la seva sortida de la funció pública.

1.4. Fer públics els criteris de contractació dels càrrecs de lliure designació.

1.5 Rendició de comptes de les actuacions dels representats davant de

la ciutadania, mitjançant instruments presencials i virtuals, assemblearis,

democràtics, i oberts a tothom d’àmbit sectorial o de zona (ciutat, barri o

districte). La informació es presentarà sempre en un format open data que

permeti treballar-la.

1.6 Acceptació de la censura (i revocació, si s’escau) de regidors/es i càrrecs

de lliure designació per mala gestió o per incompliment flagrant i no justificat

del programa. Perquè això sigui possible, s’establiran mecanismes de garantia

i avaluació de la gestió de les persones amb càrrecs públics de la candidatura,

i la ciutadania tindrà el dret i el deure de participar activament en el control i

seguiment de la tasca dels càrrecs públics per tal de garantir una aplicació

correcta i honesta d’aquest principi.

1.7. No accedir durant un període mínim de 5 anys a càrrecs de responsabilitat

en empreses creades, regulades, supervisades, o que hagin estat beneficiàries

d’un contracte municipal, dins l’àmbit i/o sector en què ha desenvolupat la

seva funció representativa. En cap cas se n’ocuparan càrrecs als consells

d’administració.

1.8. Mantenir un contacte habitual amb col·lectius en situació de vulnerabilitat,

garantir l’espai necessari a les seves agendes per atendre’ls i donar respostes

a les seves propostes, i tenir presents, a l’hora de prendre decisions, els

informes de les persones de l’administració que treballen amb aquests

col·lectius.

1.9. Garantir la participació de la ciutadania en la presa de decisions rellevants

i en el posicionament polític de la candidatura sobre temes estratègics i

projectes d’impacte social, ambiental o urbanístic a la ciutat, districtes o barris

tenint en compte els principis de subsidiarietat i solidaritat. Tots les persones

que ocupin càrrecs electes i de designació es comprometen a impulsar i donar

suport a totes les iniciatives ciutadanes, proposades a través del marc legal

vigent o en el marc de la candidatura (a escala de barri, districte o ciutat).

2. Finançament, transparència i gestió de les despeses

La candidatura es compromet a:

2.1. Ser transparent en la seva gestió, publicant desagregades totes les dades

referents als ingressos i despeses, que gestionarà en comptes d’entitats

d’economia social i solidària.

2.2. Posar un topall màxim a les donacions privades.

2.3. La renúncia explícita als crèdits bancaris i a les donacions de particulars

que pugin coartar la independència política de la candidatura. La candidatura

tindrà un compromís explícit de treballar amb les institucions de la banca ètica

per garantir la independència i la coherència amb el seu programa.

2.4. Apostar clarament per una limitació dràstica de la despesa en campanya

electoral.

2.5. Fomentar el micromecenatge finalista, és a dir, el petit mecenatge destinat

a accions i necessitats concretes.

2.6. A no utilitzar fundacions o entitats jurídiques per finançar-se amb recursos i

mecanismes poc transparents, i amb objectius diferents als de la candidatura.

2.7. La introducció de sancions administratives i penals efectives en cas de

finançament irregular.

2.8. La candidatura farà un ús del finançament coherent amb aquest codi ètic

i els seus valors, realitzant aportacions puntuals i finalistes encaminades a

enfortir el teixit associatiu (sense generar dependències o clientelismes).

3. Professionalització de la política, supressió de privilegis i mesures

contra la corrupció

Les persones amb càrrecs electes, gerencials i de lliure designació es

comprometen a:

3.1. Renunciar als regals i privilegis que se’ls puguin oferir per la seva condició i

que puguin significar un tracte de favor.

3.2. No duplicar càrrecs a les institucions, tret d’aquells vinculats a la seva

condició de regidor/a.

3.3. No duplicar sous ni cobrar remuneracions extres per assistir a reunions.

3.4. A establir un sou màxim de 2.200 euros com a salari net mensual, incloent

dietes, entenent que aquesta retribució garanteix unes condicions dignes per

exercir les responsabilitats i funcions que suposa el càrrec assumit. El sou serà

variable també en funció de les responsabilitats

3.5. Limitar el seu mandat a dues legislatures consecutives, excepcionalment

prorrogable a un mandat més sempre que es doni un procés de discussió i

validació ciutadana.

3.6. Compromís de renúncia o cessament de forma immediata de tots els

càrrecs, davant la imputació per la judicatura de delictes relacionats amb

corrupció, prevaricació amb ànim de lucre, tràfic d’influències, enriquiment

injust amb recursos públics o privats, suborn, malversació i apropiació de fons

públics ja sigui per interès propi o per afavorir terceres persones. Així com

també en casos d’acusació judicial per delictes de racisme, xenofòbia, violència

de gènere, homofòbia o altres delictes contra els drets humans o els drets de

les persones treballadores.

3.7. Fer un bon traspàs d’informació i de coneixement (sense remuneració)

seguint un protocol acordat en el marc de la candidatura.

La candidatura es compromet a:

3.8. A facilitar la conciliació entre la vida laboral i la política, establint

mecanismes de suport als càrrecs públics durant la seva reincorporació al món

laboral en cas de no trobar feina.

3.9. Desenvolupar mecanismes per la conciliació entre la vida familiar i política.

Disposicions addicionals:

Disposició addicional transitòria 1. El reglament que reguli el codi ètic

hauria d’incorporar mecanismes per vetllar que s’implementa correctament i

especificar-ne els canals de modificació, entre altres aspectes

Disposició addicional transitòria 2. Queda pendent incorporar en el codi ètic

l’ús que es farà del finançament que rebi la candidatura

Disposició addicional transitòria 3. Queda pendent identificar quins elements

es portaran a consulta directa i vinculant.

Bibliografia

Aquest document ha estat redactat per Guanyem Barcelona a partir de material

escrit i els debats sobre el codi ètic i municipalisme realitzats al llarg dels dos

mesos en un espai de confluència amb diferents forces polítiques. Per a la

redacció d’aquest text s’han utilitzat documents diversos aportats per companys

i companyes de:

• La Trobada Popular Municipalista, a partir d’aquest document; i la CUP

• ICV, a partir dels estatuts i el Decàleg contra la corrupció; i EUiA, a partir

de la Carta Financera i la Carta Ètica

• Podem

• Partit X, a partir de Obligaciones  de  gobiernos  y  ciudadanos,

i Condiciones del eurodiputado

• Parlament Ciutadà

• ANOVA

• Bildu

• Procés Constituent, a partir de Per un municipalisme constituent

• Guanyem Barcelona, a partir de Principis  i  compromisos  per  iniciar  un

camí

• Cuentas Claras / OpenKratio