MOCIÓ SOBRE L’APARCAMENT EN LES ZONES BLAVES I LA SEVA MILLORA PELS USUARIS

PLE 25/05/17
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL OeC SOBRE L’APARCAMENT EN LES ZONES BLAVES I LA SEVA MILLORA PELS USUARIS

El Pla de Mobilitat Sostenible (PMUS) estableix que la gestió de l’aparcament és l’eina bàsica per tal de reduir els desplaçaments en vehicle privat.
La Zona Blava a Olot suposa l’1,8% del total de places d’aparcament en calçada, amb 382 places.
El Casc Antic és la zona que concentra un major nombre de places d’estacionament de zona blava, amb un 13,4% del total amb aquesta modalitat. En concret, les subseccions del casc antic (1-1 i 1-2) tenen el 79% i 62% de places d’estacionament de zona blava, respectivament
El principal problema de dèficit d’aparcament residencial es troba al centre, especialment al Casc Antic.
El PMUS proposa la possibilitat que tot l’aparcament en calçada de Casc Antic quedi configurat com a possible aparcament regulat segons quatre tipus:
•Places de zona blava. Places d’estacionament breus obertes a tothom, l’objectiu de les quals és facilitar les gestions i compres de curta durada, afavorint la disponibilitat de places en espais d’alta demanda d’estacionament. Es proposa que l’àrea de zona blava a tota la zona del centre urbà la configurin un total de 400 places aproximadament.
• Places de zona verda per a residents. Places exclusives per a residents, on podran aparcar els residents de la zona, amb el distintiu. Els no residents no podran utilitzar-les. Es proposa l’habilitació de 750-810 places de zona verda per a residents (aquelles que no estiguin regulades com a zona blava, PMR o C/D).
• Places per a PMR. Per donar resposta a les indicacions que demana el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, es proposa augmenta el nombre de places per a persones amb mobilitat reduïda en la zona del casc antic.
• Reserva de càrrega i descàrrega. Es proposa augmentar el nombre de places.
Adaptar les tarifes d’aparcament i crear-ne de diferents opcions per a fomentar un bon ús de la zona blava, complementat amb un augment de l’oferta d’aparcament al centre de la ciutat.
Es proposa fer una oferta cada 10 tiquets i fer més fàcil l’ús de la zona blava.
Les mesures descrites tenen una prioritat ambiental alta i incideixen de forma directe en la reducció dels desplaçaments en vehicle privat motoritzat.
En la Planificació temporal d’aquestes accions el PMUS preveia la mesura 4.5 de fer l’estudi i execució de la gestió integral de l’aparcament amb previsions econòmiques pels 6 primers anys del PMUS (2013 – 2018) i fins ara no s’ha fet res.
Tot el previst en matèria d’aparcament en el PMUS i fins ara no implementat, creiem que xoca frontalment amb la concessió actual a una empresa externa per a la explotació de les zones blaves per un període de 20 anys prorrogables per 5 més (2008 2033), ja que les mesures previstes en el PMUS alteren el contracte de concessió al modificar de manera important l’actual estat de les zones blaves (nombre de places, política de preus), per la qual cosa
Per tots aquests motius es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Que el govern de la ciutat (PDCAT – PSC) recuperi el temps perdut i que al llarg del que resta d’any i el proper 2018 portin a terme el previst en matèria d’aparcament al PMUS.
SEGON.- En el cas de no implementar de manera immediata mesures i pressupost per l’acompliment del punt primer, renegociar amb l’empresa concessionària de les zones blaves les condicions actuals per aconseguir una primera ½ h. gratuïta pels usuaris de la zona blava, que ha de servir per a que els ciutadans puguin fer les seves gestions i alhora també suposarà una millora per als comerços i negocis establerts dins de les zones blaves d’aparcament.
Es desestima amb 12 vots en contra (9 PdeCAT – DC, 3 PSC) i 9 vots a favor (5 ERC, 3 CUP, 1 OeC).