Moció a favor de les escoles bressol municipals

PLE 30/03/17

21.1. – MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’OLOT EN COMÚ A L’AJUNTAMENT D’OLOT EXIGINT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA EL COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ EN RELACIÓ AL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS I EL PAGAMENT DE LES QUANTITATS NO SATISFETES A L’AJUNTAMENT D’OLOT I QUE HAN ESTAT DESTINADES AL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES CONCERTADES
Núm. de referència : X2017007395
Núm. expedient: SG022017000011
Atès que l’Estatut de Catalunya, en el seu article 131.2 estableix la competència exclusiva en educació infantil a la Generalitat de Catalunya.
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya, en el seu article 198, punt 2 estipula:“Als efectes del que estableix l’article 56.5, i preferentment per a satisfer les necessitats d’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en zones rurals, d’acord amb la programació i els requisits que s’hagin establert prèviament, el Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal”
Atès que la Generalitat de Catalunya està actuant en contra dels criteris del mateix Parlament de Catalunya i de la Unió Europea, que en una Directiva de l’any 2012 recomana als països membres la universalització de l’educació preescolar, per la seva utilitat per millorar els resultats educatius, prevenir el fracàs escolar i l’abandonament prematur del sistema educatiu, així com millorar la cohesió social.
Atès que en el Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2015 i 2016 es va eliminar la partida destinada al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal, en contra del que determina la Llei d’Educació de Catalunya.
Atès que des de l’any 2010 la Generalitat de Catalunya ha estat incomplint les seves obligacions i acords signats amb les entitats municipalistes en relació al finançament de les escoles bressol municipals, primer reduint de forma unilateral i sense cap negociació l’aportació per alumnes fins arribar a deixar-la a
zero, i ara ja eliminant la partida dels pressupostos.
Atès que l’acord entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i les Diputacions per tal que aquestes assumeixin part del finançament de les escoles bressol de titularitat municipal, que li pertoca a la Generalitat, significa el total desistiment de les seves responsabilitats, al traspassar tot el finançament d’aquestes escoles a fons municipals, i per tant incomplint l’article 198.2 de la Llei d’Educació de Catalunya per part del Departament d’Ensenyament.
Atès que aquest mateix acord significa per als ajuntaments una pèrdua neta d’ingressos doncs els recursos que hi destina la Diputació al sosteniment de les escoles bressol els ha de disminuir dels recursos disponibles pel finançament d’altres serveis o inversions municipals.
Atès que la mateixa conselleria d’Ensenyament reconeix en un document de data de 3 d’octubre de 2016, enviat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que van transferir 81.759.436 € dels anys 2011, 2012 i 2014 de la partida de funcionament de les llars d’infants municipals a altres partides del pressupost per al pagament d’actuacions prioritàries del Departament i concretament a: les partides destinades als “Concerts educatius” pel pagament de la nomina dels docents de les escoles privades concertades.
Atès que s’estima que aquestes transferències de les partides previstes pels anys 2012 i 2014 va significar que les llars d’infants municipals perdessin entre el 85 i el 90% dels recursos econòmics que havien de rebre.
El grup municipal d’Olot en Comú proposa al Ple els següents acords:
ACORDS
PRIMER
.- Demanar a la Generalitat de Catalunya el compliment de les seves competències en matèria educativa segons la Llei 5/2004 de Llarsd’infants de qualitat i la Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya
SEGON.-
Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que inclogui i executi en el Pressupost del departament d’Ensenyament per l’any 2018 una partida específica i amb la suficient dotació econòmica per fer front al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal tal i com estipula la Llei d’Educació de
Catalunya d’acord amb les competències exclusives atribuïdes a la Generalitat de Catalunya en educació infantil en l’Estatut de Catalunya, tot garantint la participació acordada per la Generalitat i la representació del món local (FMC i ACM)
TERCER.-
Recuperar la subvenció per a les escoles bressol d’abans de la crisi i que el finançament de les públiques torni a mans de la Generalitat, que és la que en té les competències-
QUART.-
Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Ensenyament, als Grups del Parlament de Catalunya, a la tota la comunitat escolar del municipi, i a totes les AMPA de les escoles bressol.
S’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC,3, CUP, 1 OeC).