Moció TARIFACIÓ SOCIAL

MOCIÓ  PER DESPLEGAR LA TARIFACIÓ SOCIAL I ELABORAR UN REGLAMENT DE SUBVENCIONS A LES PERSONES AMB DIFICULTATS PER COMPLIR AMB LES OBLIGACIONS TRIBUTARIES AMB L’AJUNTAMENT

1. Atès que l’ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, ha de fer front amb major intensitat a les conseqüències socials d’una crisi econòmica que ha instaurat la precarietat laboral i l’atur en la nostra societat. És l’ajuntament qui ha d’adoptar canvis en l’acció de govern per reforçar l’equitat i la cohesió social.
2. Atès que tots els serveis que ofereix l’ajuntament han de ser accessibles per totes les persones i cal crear solucions per superar les barreres que dificulten aquesta igualtat d’oportunitats en l’accés.
3. Atès que existeixen models com el de la tarifació social que ja s’han implantat amb èxit en municipis com Sant Feliu de Llobregat, Cerdanyola del Vallès o Rubí. La tarifació social planteja establir diferents preus d’un mateix servei públic segons el nivell de renda de cada persona, tenint en compte també altres circumstàncies personals i/o familiars.
4. Atès que l’IBI és un impost lineal i que la legislació actual no permet de convertir-lo en un impost progressiu amb criteris de renda.
Per tot això, el grup municipal d’Olot en Comú, proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Que es realitzi un estudi sobre una possible aplicació de la tarifació social als preus públics i taxes que l’ajuntament d’Olot aplica als seus serveis.
SEGON.- Elaborar un Reglament de subvencions per a les persones o famílies que tinguin dificultats econòmiques per complir amb les seves obligacions tributàries municipals.
S’aprova per unanimitat (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP, 1 OeC).